Biometánová stanica

Biometánová stanica je zariadenie na výrobu a spracovanie bioplynu, podobné bioplynovej stanici, s tým rozdielom, že namiesto kogeneračnej jednotky vyrábajúcej z bioplynu elektrinu a teplo, sa tu nachádza zušľachťovacia jednotka upravujúca vyprodukovaný bioplyn sa biometán, ktorý ma technické parametre porovnateľné s parametrami zemného plynu. 

  • Takto vyrobený biometán spĺňa kvalitatívne požiadavky na vtláčanie a distribúciu v distribučnej sústave.
  • Biometán patrí medzi obnoviteľné zdroje energie s veľkým potenciálom rozvoja, k jeho výrobe postačujú organické materiály z poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu či odpadového hospodárstva. Výroba prebieha rovnako ako produkcia bioplynu - prostredníctvom anaeróbnej fermentácie.
  • Biometánová stanica pre maximálnu hospodárnosť

  • Najefektívnejšia možnosť využitia bioplynu - priame dodanie do verejnej siete zemného plynu - sa stáva aj z ekonomického hľadiska stále atraktívnejšie. Táto forma využitia však najprv vyžaduje úpravu bioplynu na kvalitu zemného plynu v biometánovej stanici.