Peletizácia separátu na palivo


 

Hospodárskemu využitiu potenciálu biomasy, vrátane spracovania fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologický rozložiteľného odpadu a spaľovania fermentovanej biomasy, nebola v Slovenskom hospodárstve v uplynulých rokoch venovaná adekvátna pozornosť.

  • Bioplynové stanice vo väčšine prípadov využívajú anaeróbne vyhnívanie (bez prístupu kyslíka), pričom mi zhotovujeme bioplynové stanice aj s aeróbnym vyhnívaním (za prístupu kyslíka), tzn. že výstupná surovina separát je podľa legislatívy rozdielna pre tvorbu agropeletiek a ich energetického využitia.Keďže naša firma Rudos Ružomberok sa zaoberá výstavbami bioplynových staníc, kde na základe vstupnej suroviny máme pri procese vyhnívania výstupnú surovinu separát, našou ideou je využitie tohto separátu pre tvorbu agropeletiek pre energetické účely.
  • Vstupná surovina môže byť napr. maštaľný hnoj   kukuričná siláž, senáž   kukuričná siláž, senáž, maštaľný hnoj   senáž... Z pôdy do vstupnej suroviny sa dostáva 5 až 6% sušiny, ktorú tvoria prijaté anorganické látky, ktoré po spálení tvoria popol. Výhodou tohto ekologického paliva je jeho garantovaná výhrevnosť, nízka vlhkosť, jednotné rozmery a fyzikálne vlastnosti, jednoduché skladovanie, ekologické spaľovanie a perspektívnosť do budúcnosti.

nameVýroba peliet