ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

V poslednej dobe sa stále častejšie venujeme otázke ako získať energiu  aby tieto zdroje neznečisťovali životné prostredie a aby sme zaplatili za energiu čo najmenej.obnoviteľné zdroje energie
 • Alternatívne zdroje energie

 • Ako alternatívne zdroje bývajú označované tie zdroje, ktoré nezískavajú energiu spaľovaním fosílnych palív alebo termojadrovou reakciou. Ich základnými znakmi sú ekologická šetrnosť a obnoviteľnosť. Najčastejšie používanými alternatívnymi zdrojmi energie je slnečná energia, veterná a vodná energia a biomasa.

 • Obnoviteľné zdroje energie a ich výhody

 • Nemožno ich prakticky vyčerpať
 • Neprispievajú k skleníkovému efektu, nulová bilancia CO2
 • Splyňovacie technológie znižujú záťaž skládok
 • Využitie nepotrebných poľnohospodárskych plodín

 • Obnoviteľné zdroje energie sú v civilizovanom svete v súčasnosti zvýhodňované voči prevládajúcim tradičným fosílnym zdrojom energie (uhlie, ropa). Podporou obnoviteľných zdrojov energie má dôjsť v blízkej budúcnosti k zníženiu emisií skleníkových plynov, a tým k zmierneniu globálneho otepľovania.
 
 •  Jednou z alternatív sa ponúka kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET). Táto energia je ekologickejšia v porovnaní s inými alternatívami výroby energie. My navrhujeme využívať obnoviteľné zdroje energie.
 • Od slnečnej energie, cez veternú a geotermálnu  vidíme najväčší potenciál energie vo využívaní biomasy (odpad z poľnohospodárskych produktov, bioodpad...).
   
nameKatalóg Alternatívne zdroje energie
 • Energia z obnoviteľných zdrojov

 • K obnoviteľným zdrojom energie sa v podmienkach Slovenska zaraďuje využitie energie vody, vetra, slnečného žiarenia, biomasy a bioplynu, energie prostredia využívaná tepelnými čerpadlami, geotermálna energia a energia kvapalných biopalív. Obnoviteľné zdroje energie s najväčším energetickým potenciálom je vodná energetika, z hľadiska ďalšieho rozvoja sa najväčšie šance kladú na spaľovanie biomasy, predovšetkým drevnej štiepky a ďalších rastlinných produktov lesného a poľnohospodárskeho pôvodu.
 • Energetické využitie odpadov 

 • Odpady sú nielen surovinou, ale tiež veľmi významný zdroj energie. Odpadom tak možno čiastočne nahradiť výrobu tepla alebo aj elektriny, ktoré by sa inak museli vyrobiť spaľovaním fosílnych palív. Odpad sa energeticky využíva pri procese spaľovania odpadov v spaľovniach odpadov. Pre výrobu energie z odpadov sa používa najmä komunálny odpad. Ďalej sa menej bežne energeticky využívajú aj odpady z priemyslu a poľnohospodárske odpady.

 • Biopalivá 

 • Biopalivá sú alternatívne zdroje energie, ktoré pochádzajú z rastlín, ktoré boli vypestované a zozbierané v krátkodobom časovom horizonte. Sú preto radené k alternatívnym zdrojom energie. Biopalivá môžu byť tuhé (štiepka, pelety), kvapalné (bionafta) alebo plynné (bioplyn).
 
 • Najefektívnejšie sa biopalivá uplatňujú v automobilovom priemysle, kde dokážu úplne nahradiť ropné produkty. Klasicky sa získavajú výrobou etanolu fermentáciou z kukurice, cukrovej trstiny alebo repy.