Biometán

Biometán je upravený plyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu v súlade s definíciou § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Výhody biometánu

  • biometán
    biometán
  • Biometán, teda vyčistený bioplyn, umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu spracovania a energetického využitia.
  • Problém väčšiny bioplynových staníc je využiť odpadové teplo, ktoré spolu s elektrickou energiou vzniká pri spaľovaní bioplynu v kogeneračných jednotkách. Alternatívou je preto úprava bioplynu na biometán. Najperspektívnejším a najčastejším spôsobom využitia biometánu je jeho vyčistenie a následné vtláčanie do distribučnej siete zemného plynu. 
  • Distribúciou cez distribučnú sieť sa odbúrava potreba lokalizácie biometánovej stanice v tesnej blízkosti konečného spotrebiteľa tepla. Slovensko má najlepšie podmienky na produkciu biometánu v EÚ, pretože je druhou najplynofikovanejšou krajinou v Európe (33 000 km) a priemerná veľkosť farmy je 550 ha, čo je o 1500 % viac ako je priemer EÚ, takže získavanie biomasy je značne uľahčené. Vstupnú surovinu tvorí zväčša kukuričná siláž, hnojovica alebo organické kaly, z ktorých sa bioplyn vyrába vo fermentoroch. 
  • Objem fermentorov sa pohybuje od jedného metra kubického (domáci fermentor) až do niekoľko tisíc m3 (veľké farmy). Vstupná surovina vo fermentore vyhníva od 10 dní do niekoľko týždňov v závislosti na zložení a okolitej teplote. Hoci baktérie pri rozklade organickej látky samotné vytvárajú teplo, v našich klimatických podmienkach v zimnom období toto teplo nie je dostatočné, a preto je potrebné fermentor ohrievať vonkajším zdrojom – externým zdrojom tepla. Teplota, pri ktorej vyhnívanie vo fermentore prebieha optimálne, by nemala klesnúť pod 35 °C. Bioplyn je z fermentorov odčerpávaný, skladovaný v plynojemoch.