Výroba a využitie biometánu

 • VÝROBA BIOMETÁNU

 • Existuje niekoľko spôsobov zušľachťovania bioplynu:
 1. Tlakové vodné pranie (DWW) - odstraňuje CO2 vodou zvýšením tlaku > 96% CH4
 2. Adsorbcia zmenou tlaku (PSA) - s použitím tzv. regenerovateľných uhlíkových sít > 96% CH4
 3. Chemické pranie (MEA) - využitá chemická reakcia CO2 s monoetanolamínom
 4. Fyzikálne pranie pomocou špeciálnych odstraňovačov CO2 a H2S (DEA)
 5. Oddeľovanie cez polymérové membrány
  - suché
  - mokré
 6. Kryogénne oddeľovanie
 7. Metóda nízkotlakovej adsorbcie (LPA)
 • VYUŽITIE BIOMETÁNU

 • výstavbu plniacej stanice na stlačený biometán (substitút CNG)
 • predaj biometánu priamo odberateľovi (priemyselný zákazník)
 • výstavbu stanice na výrobu skvapalneného biometánu (substitút LNG)
 • vtláčanie do distribučnej siete zemného plynu
 • Aby bol biometán "pripojiteľný" k plynárenskej sieti musia byť okrem zvýšenej koncetrácie CH4 odstránené korozívne plyny H2S a amoniak, musí dosahovať rovnakú výhrevnosť (ruský plyn 10,95 kWh/m3, severomorský plyn 11,45 kWh/m3).
 • Biometán ako palivo má aj ďalšie možnosti využitia tak ako zemný plyn. Je možné ho stláčať a zkvapalňovať a využiť ho na pohon automobilov alebo poľnohospodárskych strojov. Avšak vysokotlakové stlačenie bioplynu je náročné, vzhľadom na fakt, že bioplyn treba odsíriť a odvodniť, aby sa zabránilo korózii fliaš a zamŕzaniu redukčných ventilov.
 • Samotné stlačenie si vyžaduje ochladenie až na -160 °C, čo si vyžaduje viac nákladov aj na samotný proces a technológiu.
 • Budúcnosť alternatívneho využitia biometánu v poľnohospodárstve

 • Bioplynová stanica má v poľnohospodárskom podniku plniť zásadnú úlohu bezodpadového hospodárenia a vytvárania hodnotného produktu so zodpovedajúcim príjmom pre daný poľnohospodársky subjekt. Prvoradý rozvoj bude v oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla, pretože významnú časť tepla tvorí technologické teplo pre samotnú prevádzku BPS.