Bioplynové stanice

Bioplynové stanice sú zariadenia, v ktorých dochádza k premene biomasy na bioplyn. Bioplyn obsahuje metán, ktorý je nositeľom energie. Podľa toho, aký materiál bioplynová stanica spracováva ich delíme na poľnohospodárske, odpadové a bioplynové stanice čistiarní odpadových vôd. 


 • Bioplynové stanice Rudos: Technológia pre trvalé dodávky energie z biomasy

 • Bioplynové stanice sú už po niekoľko rokov súčasťou kompletnej ponuky spoločnosti Rudos. Tieto zariadenia vyrábajú efektívne a hospodárne bioplyn z dorastajúcich surovín, biologického odpadu, materiálu zo starostlivosti o krajinu a organických zvyškových látok.
 • Prevádzkovatelia zariadení tak u firmy Rudos dostanú produkty pre celý procesný reťazec - od výroby mokrou alebo suchou fermentáciou cez zušľachtenie až po efektívne využitie v kogeneračných jednotkách a plynových kotloch.
 
 • Úprava bioplynu

 • Fosílnych nosičov energie uhlia, ropy a zemného plynu stále ubúda - čo sa prejavuje na stúpajúcich cenách za energiu. Je nutné, aby sa na trh zaviedli alternatívne trvalo obnoviteľné zdroje energie. Pritom hrá dôležitú úlohu bioplyn. Možno ho vyrábať z obnoviteľných surovín a organického odpadu v mieste, jeho výroba je bezpečná, jednoduchá, efektívna a ekologická.

  Bioplynové stanice sú už veľa rokov v prevádzke v mnohých európskych krajinách. Pri úprave bioplynu na bio-zemný plyn pracujú spoľahlivo, veľmi efektívne a chránia životné prostredie.

 • Bioplynové stanice sa rozdeľujú podľa vstupných surovín na poľnohospodárske, komunálne a priemyselné. 
 • bioplynová stanica - spracovanie biomasy
  bioplynová stanica - spracovanie biomasy
 • Čo je bioplynová stanica?

 • Riadená anaeróbna fermentácia a perspektívny spôsob ekologického spracovania zvyškovej biomasy. Jedná sa o energetickú transformáciu organických látok, pri ktorej nedochádza k zníženiu ich hnojivej hodnoty. Táto technológia využívaná v bioplynových staniciach je súborom procesov, v ktorých zmesná kultúra mikroorganizmov rozkladá biologicky odbúrateľnú organickú hmotu bez prístupu vzduchu. Výslednými produktmi sú biologicky stabilizovaný substrát s vysokým hnojivým účinkom a bioplyn ( BP ) s obsahom 55 – 70% metánu a výhrevnosťou cca 18 – 26 MJ/m3.
 • V bioplynovej stanici je možné spracovávať hnojovicu, hnoj a iné odpady zo živočíšnej výroby, fytomasu, odpady z rastlinnej výroby, zo stravovania, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a čistiarenské kaly. Vhodné sú obzvlášť materiály s vyššou vlhkosťou. Vhodnou kombináciou substrátov možno docieliť zloženie, ktoré bude mať priaznivý vplyv na priebeh procesu a tým aj na výsledné množstvo a kvalitu bioplynu.
 • Prednosti a prínosy bioplynových staníc 

 • výroba energie pre vlastnú spotrebu podniku a dodávky do el. siete
  výroba tepla pre vykurovanie technológie a budov
  zlepšenie vlastností substrátu vystupujúceho z BPS
  zvýšenie tekutosti a homogenity substrátu
  zamedzenie prirodzeného úniku plynov najmä zo skladovaných organických hnojív
  mobilizácia živín v substráte pre ich lepšiu prijateľnosť rastlinami
  obmedzenie klíčivosti semien burín a činnosti nežiadúcich mikroorganizmov
  klimaticky neutrálna výroba energie
  zamedzenie prirodzenému úniku metánu ako skleníkového plynu a dusíkatých látok
  zneškodnenie a zhodnotenie problematických organických odpadov
  využitie miestnych zdrojov
  materiálové zhodnocovanie odpadov
 • Ako bioplynová stanica funguje? 

 • Biologicky rozložiteľný materiál sa zmieša a homogenizuje. Potom je dopravený do fermentačnej nádrže, kde je za neprístupu vzduchu miešaný, zahrievaný a vlhčený (tzv. Anaeróbny proces). Vplyvom tepla a vlhka dochádza k postupnému rozkladu materiálu a vzniká tak bioplyn ako vedľajší produkt hnilobných procesov. Hlavnou zložkou bioplynu je metán (CH4), ktorý sa potom spaľovaním premieňa na elektrickú energiu a teplo.
 • Prevádzka bioplynovej stanice

 • V bioplynovej stanici sa biomasa zahrieva na prevádzkovú teplotu vo vzduchotesnom reaktore - fermentora, kde zostáva pevne stanovenú dobu. Optimálna teplota pre anaeróbnu digesciu je viazaná na rôzne kmene baktérií. Bioplyn vznikajúci vo fermentore je odvádzaný do zásobníka a upravovaný pre ďalšie využitie - spaľovanie, pri ktorom je výslednou energiou buď vzniknuté teplo, alebo v prípade kogeneračného zariadenia teplo aj elektrina.
 • Materiály vhodné na výrobu bioplynu

 • Každý organický materiál s vysokým obsahom nestálych látok a sušinou nižšou ako 50% môže byť teoreticky využitý pre anaerobnú digesciu. Pre efektívne spracovanie je však potrebné, aby vlastnosti použitých materiálov boli v určitom optimálnom rozmedzí.
 • Bioplyn

 • Pri rozklade organických látok (hnoj, zelené rastliny, kal z čističiek) v uzavretých nádržiach bez prístupu kyslíka vzniká bioplyn. Z poľnohospodárskych odpadov sa v najväčšej miere energeticky využíva hnoj, prípadne aj slamový hnoj, slama, zvyšky tráv, stonky kukurica, zemiaková vňať a ďalšie. Týmto spôsobom je možné spracovávať aj slamu, piliny a iný odpad,
 • Bioplyn a jeho energetické využitie

 • Bioplyn je súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. Jeho dostupnosť je relatívne dobrá, nakoľko ho produkuje náš domáci priemysel: poľnohospodárstvo, potravinársky a biologický priemysel. Súčasťou bioplynového hospodárstva sú technologické zariadenia na spracovanie, uskladnenie a využitie bioplynu ako aj zariadenia, vktorých sa bioplyn produkuje.

  Najjednoduchším použitím bioplynu je jeho jednoduché spálenie a premena energie na teplo. Použitím bioplynu ako paliva spaľovacieho motora vyrobíme mechanickú energiu, ktorú môžeme pomocou generátora premeniť na elektrinu.
 • Bioplyn sa využíva na výrobu elektriny aj tepla a môže slúžiť aj ako náhrada zemného plynu.
 • Bioplynové stanice vyrábajú bioplyn, elektrinu aj teplo

 • V poľnohospodárstve, potravinárstve alebo pri chove hospodárskych zvierat vzniká veľké množstvo biologického odpadu ktorý je však možné veľmi efektívne využiť na výrobu bioplynu. Ten ďalej slúži ako zdroj elektrickej energie, tepla alebo ako palivo v doprave. Zvyšným produktom pri výrobe bioplynu je navyše ekologicky nezávadná kvapalná látka (tzv. digestát), ktorá sa úspešne používa v poľnohospodárstve ako vysoko kvalitné hnojivo.
 • Energia získavaná spaľovaním bioplynu pochádza z obnoviteľného zdroja, čím sa znižuje závislosť na obmedzene dostupných fosílnych palivách. Vďaka spracovaniu biomasy v bioplynových staniciach môže byť efektívne zužitkované veľké množstvo odpadu, ktorý by inak neznamenal žiadny prínos. Výroba bioplynu navyše neprodukuje vlastný odpad, pretože zvyšnú hmotu možno úspešne využiť ako hnojivo.
 • Spalovanie bioplynu - obnoviteľné zdroje energie

 • Pri spalovaní bioplynu sa navyše do ovzdušia uvoľňujú len nízke emisie škodlivých látok. Výroba bioplynu je teda ekologicka aj ekonomické zároveň, a preto ak hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, rozhodne by sme nemali na bioplyn zabúdať.
 • Ekonomika

 • Investície do obnoviteľných zdrojov energie sú medzi investormi veľmi obľúbené najmä z dôvodu garantovanej výkupnej ceny elektrickej energie. Bioplynové stanice (BPS) sú považované za jednu z najlepších investícií do obnoviteľných zdrojov energie. 

Čo ponúka spoločnosť RUDOS?

 • Kompletné riešenie pre bio plynové stanice na kľúč...

 • Poradenstvo

 • tvorba realizačných štúdií
 • energetický audit
 • Plánovanie

 • projektová činnosť
 • inižiniering
 • pomocpri získavaní finančných prostriedkov z európskej únie
 • Realizácia

 • dodávka stavebnej a technologickej časti
 • uvedenie do prevádzky
 • odborné skúšky
 • Prevádzkovanie

 • monitoring
 • zabezpečenie servisu
 
 • Servis bioplynových staníc

 •  profylaktické prehliadky
 •  záručný aj pozáručný servis pre BPS
 •  analýza skutkového stavu BPS
 •  návrh riešenia servisu a projektové štúdie
 • biologický servis
 •  kontroly prevádzky BPS
 • Kompletný servis pre bioplynové stanice

 •  servis dávkovacích zariadení a miešadiel
 •  servis bioplynových dúchadiel a kompresorov
 •  servis čerpadiel
 •  servis separátorov a ďalších technológií
 • servis a revízie plynu a tlaku BPS
 •  servis a revízie strojných zariadení a elektrozaria- dení

nameKatalóg Bioplynové stanice
1,56 MB
nameServis bioplynových staníc
364 kB