ČOV technológie

 • Bioplyn je súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. Jeho dostupnosť je relatívne dobrá, nakoľko ho produkuje náš domáci priemysel – poľnohospodárstvo, potravinársky a biologický priemysel. Súčasťou bioplynového hospodárstva sú technologické zariadenia na spracovanie, uskladnenie a využitie bioplynu ako aj zariadenia, v ktorých sa bioplyn produkuje.

 • Ako vzniká bioplyn?

 • Bioplyn vzniká fermentáciou. Pod týmto pojmom sa rozumie mikrobiologické odbúravanie organických látok vo vlhkom prostredí bez prívodu vzduchu (anaeróbne prostredie). Funkčný princíp bioplynovej stanice spočíva vo vyvolaní kontrolovaného biologického rozkladného procesu (vyhnívania / kvasenia), ktorý organickú biomasu premení na jednotlivé zložky, ktorých podstatnú časť tvorí voda, oxid uhličitý a metán.
 • Využitie bioplynu: 

 • priame spaľovanie na výrobu tepla
 • kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (kogenerácia) 
 • výroba pohonných hmôt 
 • energetické využitie bioplynu 
 • Technológia výroby bioplynu predstavuje významnú rezervu energetiky a zaslúži si  zvýšenú pozornosť. V kombinácii s výrobou drevných plynov môže pre niektoré oblasti znamenať úplné vylúčenie dovážaného zemného plynu.
 • Poradenstvo
 • Vypracovanie štúdie
 • Projektovú dokumentáciu
 • Zariadenia pre plynové hospodárstvo
  - Plynojemy (plynojem, plynová membrána, plynový vak)
  - Stanica zvyšovania tlaku plynu
  - Horák zvyškového plynu
  - Kontajnerový plynojem
  - Integrované stanice plynojemu a stanice zvyšovania tlaku plynu
  - Strojovňa plynojemu
  - Strojovňa s plynojemom
  - Plynové kompresory
  - Vyhnívacie nádrže
 • Potrubné rozvody
 • Čistenie bioplynu - odsírenie
 • Realizáciu bioplynových staníc
 • Servis pre bioplynové stanice
 • V poslednej dobe je výrazný rozvoj bioplynových technológii. Bioplyn je jednoducho spáliteľný, relatívne dobre skladovateľný, technológie sú zvládnuté a preverené. Navyše sa výrobou bioplynu riešia ďalšie potenciálne externality - predovšetkým nakladanie s odpadmi a zapach.
nameKatalóg produktov pre ALZE
nameBubnová rotačná sušiareň
nameVýroba peliet
nameČistenie technických plynov