Spracovanie biomasy a procesy fermentácie

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo voľnej prírode alebo je vyprodukovaný činnosťou človeka. Biologickým materiálom môže byť napríklad drevo, rastliny, poľnohospodárske zvyšky, exkrementy živočíchov a podobne.

 • Významným obnoviteľným zdrojom energeticky využiteľnej energie je biomasa, v ktorej je uložená slnečná energia. Pojem biomasa zvyčajne označuje substanciu biologického pôvodu, ako je rastlinná biomasa pestovaná v pôde alebo vo vode, živočíšna biomasa, vedľajšie organické produkty alebo organické odpady.
 • Spracovanie biomasy
  Spracovanie biomasy
 •  Biomasu – naakumulovanú slnečnú energiu – rastliny vďaka fotosyntéze (biochemickej reakcii) premieňajú na organickú hmotu. Tú môžeme premeniť na rôzne formy energie – elektrickú a tepelnú energiu alebo z nej dokážeme vyrobiť kvapalné palivá pre motorové vozidlá.
 • Biomasa sa považuje za obnoviteľný zdroj energie, pretože na regeneráciu energeticky využitých zásob je potrebná iba krátka doba. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby nedošlo kvôli energetickému využitiu biomasy k degradácii ekosystémov, poškodeniu národných parkov a chránených oblastí a k ohrozeniu potravinovej bezpečnosti.
 • V súčastnosti je dominantným zdrojom bioenergie pevná biomasa. Spracovaním biomasy je možné vyrábať teplo, elektrinu, kombinovane teplo aj elektrinu a tiež plynné a tekuté palivá pre dopravu. V poslednej dobe rastie trh s drobným lisovaným drevným odpadom, tzv. peletami a štiepkami, ktoré sa používajú v individuálnych systémoch vykurovania, ale aj vo veľkých kombinovaných systémoch výroby tepla a elektriny.
 • Biomasa predstavuje jediný obnoviteľný zdroj energie, ktorý sa hodí na výrobu tepla, elektriny, plynu a palív. Vďaka tomu je energia z biomasy nielen ekologickejšia, ale tiež mimoriadne všestranná. Odpadové teplo, ktoré vzniká pri výrobe bioplynu ako vedľajší výrobok, možno využívať okrem iného na vykurovanie skleníkov alebo na chladenie. V najbližších rokoch získa na význame predovšetkým využitie bioplynu v existujúcich sieťach pre zemný plyn a využívanie bioplynu ako paliva v automobiloch.


 • Využitie biomasy

 • Využitie biomasy na výrobu tepla pre účely vykurovania, k ohrevu  úžitkovej vody v rodinných domoch, bytoch, v priemysle aj v poľnohospodárstve je možné niekoľkými spôsobmi: 
 • termochemicky - suché procesy - napr spaľovanie alebo splyňovanie dreva, slamy a pod, 
 • biochemicky - mokré procesy - napr produkcie bioplynu, 
 • mechanicko-chemicky - napr výroba bionafty. 
 • Energia z biomasy

 • Z energetického hľadiska je možné energiu z biomasy nadobúdať rôznymi spôsobmi, a to priamo - spaľovaním, alebo nepriamo - výrobou palív a spracovaním na plynné alebo kvapalné produkty. Energia sa dá tak využívať na výrobu tepla alebo elektriny, alebo ako biopalivá (bionafta, bioplyn).
 • Bioplyn a bionaftu možno využiť na výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách. 
 • Biomasa na výrobu tepla a elektrickej energie

 • Výhodou využitia biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie je zhodnotenie organického odpadu z priemyselnej, poľnohospodárskej a komunálnej výroby, využitia poľnohospodárskej produkcie z menej hodnotných pôd a nahradenie energie vyrobenej z pevných a plynných palív, ktoré zvyšujú obsah škodlivých emisií vo vzduchu, pôde a vode.
 • Výhody biomasy

 • Jednou z najväčších výhod biomasy je jej ľahká a lokálna dostupnosť. Odpadávajú náklady na dovoz zo zahraničia, čím sa znižuje aj konečná cena. Taktiež v mnohých oblastiach Slovenska je možné eliminovať náklady aj na dovoz, využitím lokálne dostupných zdrojov.
 • Možnosti využitia odpadových materiálov z drevospracujúceho priemyslu (piliny, kôra, brúsny prach, odrezky, kusový odpad - ročne sa takto vyprodukuje 1,265 milióna ton odpadovej biomasy, lesníctva (odpad zo spracovania dreva prerieďovaním lesov a ťažbou, konáre, pne, kôra), poľnohospodárstva (slama, zbytky plodín, odpady z viníc, ovocných sadov, hnojovica...).
 • Výroba energeticky koncentrovanejších materiálov z drevnej odpadovej biomasy: brikety (valce 15 - 25 cm), štiepky (2 – 4-cm kúsky), pelety (granule cca do 1 cm), čím sa využije „bezcenný¨ odpad.
 • Väčšina druhov biomasy má vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie. (Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie, Fond pre alternatívne energie, Emil Bédi, r. 2001)
 • Len spaľovaním v súčasnosti na Slovensku málo využívanej slamy by sme mohli získať 1,6 mld kWh elektriny a 4,8 mld kWh tepelnej energie, čo sa rovná spotrebe v asi 380 000 domácnostiach.
 • Veľká perspektíva z pohľadu zamestnanosti, rozvoja vidieka a pri prekonávaní krízy v poľnohospodárstve.