Pyrolýza

Pyrolýza sa zaraďuje medzi najperspektívnejšie sanačné metódy. Pyrolýza (z Gréckehoslova = pyro – oheň, lysis – rozpustenie) je fyzikálno-chemický dej, ktorý spadá do širokej skupiny termických procesov. 

  • Pyrolýza je jedným z najnovších procesov v skupine technológii, ktorá mení biomasu vo forme dreva a ostatného odpadového materiálu na produkty vyššej energetickej úrovne, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky.
  • Sú to také procesy, ktoré pôsobia na odpad takou teplotou, ktorá presahuje medze jeho chemickej stability. Pyrolýzou sa rozumie termický rozklad organických materiálov, ktorý prebieha bez prístupu kyslíka. To je zásadný rozdiel medzi pyrolýzou a splyňovaním.
  • Pyrolýza a jej priemyselné využitie

  • Väčšina v súčastnej dobe prevádzkovaných pyrolýznych systémov je založená na termickom rozklade odpadu v rotačnej peci vyhrievanej spalinami, ktoré vznikajú z následného spaľovania pyrolýznych plynov. Zostatok energie zo spálenia plynov, ktorá sa nespotrebuje na ohrev, sa využíva v kotloch na odpadové teplo k výrobe pary alebo teplej úžitkovej vody, k výrobe elektrickej energie vo spaľovacích turbínach alebo motoroch.

  • Zloženie plynu z procesu pyrolýzy

Vodík (H2) 38 %
Oxid uhoľnatý (CO)20%
Metán (CH4) 8%
Oxid uhličitý (CO2) 20%
Dusík (N2)14%

  • Energetický potenciál pyrolýzy

  • Primárnym energetickým produktom pri pyrolýze je kvapalina, tzv. pyrolýzny olej, ktorý je možné pomerne jednoducho skladovať a prepravovať s cieľom konkrétneho energetického využitia. Je to tmavo hnedá kvapalina s hustotou asi1,2 kg/dm3 a výhrevnosťou 16 až 19MJ/kg s parametrami podobnými ako majú ľahké vykurovacie oleje. Podružným produktom depolymerizácie odpadov je procesný plyn s vysokou energetickou hodnotou (cca 45 – 55MJ/m3) a tento je možné spaľovať vo vykurovacích kotloch alebo na kogeneračných jednotkách, prípadne je možné olej aj plyn spalovať na viacpalivových kogeneračných jednotkách.