Komponenty pyrolýzneho hospodárstva

Pyrolýzna linka je vytvorená z viacerých komponentov, v závislosti od špecifikácie požiadaviek a výkonu biotermickej elektrárne.


 
 • Kontajnerový plynojem

 • Je zariadenie slúžiace na premiešanie – homogenizovanie vysokoenergetického a nízkoenergetického syntetického plynu a vytvára dostatočne dlhú zdržnú dobu na tlakovú kompenzáciu pri eventuálnych výkyvoch intenzity produkcie plynu, ktorá môže nastať v reálnych prevádzkových podmienkach, pri zmenách organického zaťaženia v reaktore.
 • Kontajnerový plynojem vlastnej výroby je plneautomatické zariadenie, ktoré pozostáva z viacerých technologických celkov, ale hlavné jadro tvorí membránový plynojem, systém na vytváranie pretlaku, senzometrika, sústava bezpečnostných prvkov, potrubných rozvodov a vlastný riadiaci systém s elektrickým rozvádzačom riadenia a zabezpečovania
  chodu.
nameKontajnerový plynojem


 
 • Horák prebytočného plynu

 • Horák vlastnej výroby, slúži na bezpečnú likvidáciu prebytočného syntetického plynu v čase odstavenia plynových horákov z prevádzky, alebo iných prevádzkových stavou a je schopný zlikvidovať všetko vznikajúce množstvo plynu. 
 • Horák je bezpečnostné zariadenie, ktoré je zapojené do rozvodu plynu a do chodu sa spúšťa automaticky pri dosiahnutí požadovaných parametrov (stúpnutie tlaku plynu alebo nárast objemu plynu v systéme, prípadne podľa špecifických požiadaviek investora).
 • Vyrábame ho vo viacerých prevedeniach podľa podľa výkonu:  R.50, R.100, R.250, R.300, R.400, R.500, R.750, R.1000
nameHoráky zvyškového plynu


 
 • Čistenie bioplynu

 • Je technologické zariadenie, uložené v normalizovanom ISO kontajnery, ktoré slúži na odstraňovanie sírovodíku, oxidu uhličitého a vody obsiahnutého v bioplyne, ktorý sa získava fermentačným procesom a zvyšuje sa tak celková kvalita a výhrevnosť bioplynu.
 • Základ tvorí absorpčné zariadenie s autonómnym cirkulačným okruhom a sprchovými tryskami absorpčnej kvapaliny, zariadenia na chladenie bioplynu s okruhom chladiacej vody, kde dochádza k ochladeniu bioplynu pod 10°C a tým k odvodneniu plynu, ďalej zo systému na stabilizáciu tlaku plynu v systéme, a systému na zber a akumuláciu vyprodukovaných odpadov.
nameČistenie bioplynu


 
 • Odlučovač

 • Odlučovač je zariadenie určené k odvádzaniu kondenzátu, vznikajúceho v potrubí pri kondenzovaní plynu na studených stenách, čímzabraňuje jeho zavodneniu.  Odlučovač ponúkame v prevedení v nerezovom (nadzemný rozvod) a plastovom (podzemný rozvod):
  -         BP_R.OM
  -         R.OV_P
  -         R.OK-N-DN
nameOdlučovač kondenzátu