Splyňovanie

Princíp funkcie splyňovania je založený na tepelno-chemickom procese, pri ktorom dochádza k zmene vstupnej suroviny (biomasy) na spáliteľný plyn – tzv. procesný plyn, za pomoci splyňovacieho média, obvykle sa jedná o vzduch, vodnú paru alebo ich zmes (v minimálnom množstve) a tepla. K tomuto procesu dochádza v splyňovacom tepelnom reaktore.

  • Splyňovanie biomasy

  • Splyňovanie biomasy možno označiť za proces konverzie tuhých palív na uhlíkovom základe (drevná štiepka, zvyšky poľnohospodárskej produkcie). Splyňovanie prebieha za obmedzeného prístupu vzduchu za teplôt medzi 700 a 1200 ˚ Celzia. Základnou výhodou je vysoká účinnosť konverzie aj menej kvalitného paliva na plyn, ktorý je možné efektívne využiť na výrobu elektrickej energie a tepla. Celý proces je úplne ekologický a priateľský k životnému prostrediu, moderné technológie vedia riešiť všetky potenciálne znečistenia spojené s využitím biomasy.
  • Splyňovanie je komplexný proces, ktorého sa zúčastňuje celý rad reakcií. V všeobecnom pohľade sa jedná o štyri základné pochody: sušenie, pyrolýzu, redukciu a oxidáciu.

  • Plyn, ktorý týmto procesom vzniká má približne nasledovné zloženie:


Vodík (H2) 18 - 20%
Oxid uhoľnatý (CO)18 - 20%
Metán (CH4) 2 - 3%
Oxid uhličitý (CO2) 8 - 10%
Dusík (N2)47 - 54%

  • Energetický potenciál splyňovania

  • Vzniknutý plyn je možné použiť v ďalších procesoch ako zdroj paliva pre kogeneračné jednotky s cieľom výroby elektrickej energie a tepla, prípadne pre výrobu médií typu para, teplá voda a pod., ktoré sú potrebné v technologických procesoch výroby. Tento plyn je rovnako možné spaľovať v horákoch fosílnych palív, ako je vykurovací olej, zemný plyn, alebo uhlie.