Peletky

Agropelety sú vhodné na spaľovanie v kotloch v elektrárňach, v mestských teplárňach, v spaľovňach biomasy, v priemyselných podnikoch.... 

 • Procesom vyhnívania v BPS ako aj spracovaním odpadových vôd v ČOV je možné získať výstupnú surovinu BPS (Separát), ČOV (Kal). Pre najefektívnejšie využitie výstupných surovín z daných procesov, ktoré majú energetický potenciál sú ďalej spracovávané v procese paletizácie kde sú výsledným produktom peletky.
 • Pelety sú ekologickým palivom vyrábané z biomasy, vhoddné pre automatické spalovanie v špeciállných kotloch. Jedná sa o priemyselne lisované granule. Komfortné spalovanie tohto paliva nahradzuje spalovanie neekologických fosílnych palív ako uhlie, zemný plyn, olej a vo veľa prípadoch aj elektrina. 
 • Charakteristika paliva

 • Hmota určená na výrobu peletiek musí byť rozdrvená a usušená. Peletky sú vhodné na spaľovanie v kotloch v elektrárňach, v mestských teplárňach, v spaľovniach biomasy a v priemyselných podnikoch.  
 • Výhody peletiek:

 • garantovaná výhrevnosť, 
 • nízka vlhkosť, 
 • jednotné rozmery a fyzikálne vlastnosti, 
 • jednoduché skladovanie, 
 • ekologické spaľovanie
 • Pelety rozdelujeme:

 • Alternatívne

 • Vyrábajú sa z ratlín a ich častí
 • Agropelety zas vyrábajú lisovaním poľnohospodárskych komodít. 
 • Agropelety (peletky)

 • Agropelety sú novo sa rozširujúcim palivom patriacim do kategórie biomasa s výhrevnosťou na úrovní uhlia. Oproti surovej biomase sú agropelety preferované pre svoj ​​výrazne menší objem (až 10x). Sú vyrábané len z prírodných materiálov bez prímesí, kde spojivom je prírodná organická zlúčenina lignín, obsiahnutá v bunkovej stavbe rastlín.                
 • Ide o minibrikety valcovitého tvaru, s priemerom 5-15mm a dĺžkou 20-40mm. Ich rozmery sú volené podľa požiadaviek konštruktérov a spotrebiteľov.
 • Peletky sa vyrábajú z biomasy rastlín, pričom hmota určená na výrobu peliet musí byť rozdrvená a usušená.