Rotačná sušiareň

Technológia sušenia separátu 

Sušiareň "RSR"

  • Zakladný princíp spočíva vo využívaní odpadového tepla zo spalín kogeneračnej jednotky na vysušenie separátu z bioplynovej stanice pre jeho ďalšie spracovanie na granulované peletky, ktoré sú konečným výrobkom ako palivo, alebo hnojivo.
  • Je konštruovaná ako pomalobežný,otáčajúci sa bubon s prepážkami, ktoré zabezpečujú pomocou vháňaného horúceho vzduchu, pri meniacom sa prietoku a teploty, optimálne vysušenie vstupnej suroviny.

 

Kogeneračná jednotka

  • Kogeneračná jednotka spaľovaním bioplynu produkuje spaliny o teplote 498°C, ktoré sa pri vynechaní spalinového výmenníka následne dopravujú do Rotačnej sušiarne separátu, kde dochádza k využitiu ich tepla na vysušenie separátu.

 

Cyklón a odsávací ventilátor

  • Zariadenie slúži na odlúčenie zbytkového separátu, ktorý je strhnutý spalinami pri procese sušenia.
  • Odsávací ventilátor osadený za cyklónom zabezpečuje kinetickú silu pre dopravovanie spalín od kogeneračnej jednotky cez rotačnú sušiareň, cyklón až ku výstupu do ovzdušia.