Priemyselné čistenie odpadových vôd

Priemyselné čistenie odpadových vôd je v dnešnej dobe nutnosťou. Odpadové vody vychádzajúce z priemyselných prevádzok sa totiž veľkou mierou podpisujú na kvalite podzemnej vody a vody vo vodných tokoch. 

 • Priemyselné čistenie odpadových vôd

 • Na túto oblasť sa preto zameriava čoraz viac inštitúcií a priemyselných prevádzok, ktoré sa chcú správať zodpovedne voči životnému prostrediu. V našej ponuke nájdete špeciálne čistiarne odpadových vôd, ktoré sú určené k dôkladnému priemyselnému čisteniu, respektíve odstránenie znečistenia odpadových vôd.
 • V priemysle sa tieto čistiarne odpadových vôd (ČOV) môžu vhodne využívať nielen na čistenie ropných látok, ale aj znižovanie hodnôt nerozpustených látok, ťažkých kovov, fosforu.

 • Možnosti energetických úspor na čistiarňach

  Moderné technologické riešenia umožňujú využiť potenciál energetickej úspory hneď v niekoľkých oblastiach.

 • optimalizácia prístrojového vybavenia na čistiarni
 • recyklácia tepelnej energie
 • získavanie energie z biomasy
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie
 
 • Úprava vody pre priemyselné účely 

 • Úprava vody v priemysle zahŕňa pokročilé technologické metódy a procesy, ktoré premieňajú znečistenú vodu na vodu, ktorú je možné v priemyselnej výrobe ďalej využívať.
 • Úprava a čistenie odpadových vôd a kvapalín z priemyselnej výroby

 • V tejto oblasti sú pre čistenie odpadových vôd používané fyzikálno-chemické procesy. Tieto procesy sú riešené individuálne podľa potrieb zákazníka. Procesy sú vhodné pre odstraňovanie kovov, olejov a ďalších znečistení. Súčasťou tejto technológie je chemická úprava, vyzrážanie, sedimentácia a prípadne flotácia a filtrácie.

 • Čističky odpadových vod

 • Čističky odpadových vôd strojárskeho, chemického, potravinárskeho priemyslu a odpadových vôd z poľnohospodárskej výroby sú čistené špeciálnymi postupmi podľa charakteru znečistenia.


úrava vody
 
 • Fyzikálno – chemické čistenie priemyslových odpadových vôd

 • a) čistenie odpadových vôd z galvanotechnických prevádzok
  - Úprava odpadových vôd z fosfátovania, černenia, chrómovania, zinkovania... 
 • b) čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok
  - Energetika, hutnícky, petrochemický, gumárenský priemysel
 • c) čistenie odpadových vôd s obsahom ťažkých kovov
   - Automobilový, strojársky, metalurgický, elektrochemický priemysel

   
  • Čistenie priesakových vôd zo skládok odpadov

  • odstraňovanie ťažkých kovov


   
  • Odstránenie iného znečistenia

  • a.) Separácia mechanického znečistenia, ťažkých kovov
   - sklársky priemysel
   - ťažba a spracovanie surovín
  • b.) Znižovanie hodnoty CHSKCr
   - potravinársky priemysel, elektrotechnický priemysel


   
  • Separácia ropných produktov

  • predčistenie odpadových vôd v priečne pretekaných lamelových blokov
  • deemulgačné stanice


   
  • Technologické postupy pri separácii ropných produktov

  • Chemická neutralizácia, koagulácia, redukcia
  • Fyzikálno – chemická sorbcia
  • Mikrobublinková tlakovzdušná flotácia
  • Sedimentácia (v lamelových usadzovacích nádržiach)
  • Čírenie (alkalické, kyslé)
  • Filtrácia na tlakových resp. kontinuálnych pieskových filtroch
  • Odparovanie
  • Reverzná osmóza


   
  • Príprava a dávkovanie: 

  • roztokov chemikálií
  • koagulantov
  • organických polymérnych flokulantov


   
  • Chemické hospodárstva   
  • Vápenné hospodárstva

  • príprava suspenzie
  • kontinuálna príprava CaO suspenzie
  • dávkovanie suspenzie


  •  
   
  • Filtrácia kvapalín a suspenzií

  • na tlakových pieskových filtroch
  • na kontinuálnych pieskových filtroch
  • na filtračných kalolisoch
  • a.) pre predčistenie a dočistenie vôd filtráciou
   - povrchových vôd na vody technologické
   - priemyslových odpadových vôd
  • b.) v procese úpravy pitných vôd
  • c.) v kalových hospodárstvach pieskové filtre
  • d.) tlakové uzavreté
  • e.) otvorené filtre
   kontinuálne pieskové filtre
   filtre s plávajúcou filtračnou vrstvou


   
  • Zahusťovanie kalov

  • Zahusťovacie nádrže kalu rady o objeme 5,7÷8,8 m3
  • Zahusťovacie nádrže R-ZN priemeru 10,5÷30 m rôzne aplikácie sedimentačných a zahusťovacích nádrží
  • Rôzne aplikácie sedimentačných a zahusťovacích nádrží


   
  • Číriče

  • Sú schopné veľmi účinne znížiť obsah pevných látok v širokej škále aplikácií  a vynikajú pri úprave povrchových a podzemných vôd ako odstraňovanie zákalu, železa, mangánu, farby a vápna.
   Vyrábame ich v rôznych prevedeniach podľa technologických požiadaviek.