Certifikáty

Rudos ružomberok

Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. je prosperujúca výrobno-obchodná spoločnosť pracujúca v oblasti strojárstva s výnimočnou flexibilitou dosahujúca dlhodobú spokojnosť našich zákazníkov.Naše výrobky a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom. Ciele dosahujeme modernými technológiami a vysoko kvalifikovaným, stabilizovaným a jazykovo zdatným personálom. Kvalita našich výrobkov je výsledkom cieľavedomého spoločného úsilia všetkých pracovníkov firmy.

Pri jej dosahovaní sa riadime nasledovnými zásadami:

  • vychádzame v ústrety prianiam zákazníka a plníme ich požiadavky poskytovaním kvalitných a včasných dodávok výrobkov
  • monitorovanie, meranie, hodnotenie efektívnosti a účinnosti procesov a analýza údajov sú prostriedky na neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality
  • výber dodávateľov ako vstupov je zárukou kvality výstupov
  • kontrolný systém je informačným zdrojom pre trvalé zlepšovanie a ochranou pred produkciou nekvality
  • preventívnou činnosťou zlepšujeme kvalitu činností, výrobkov a služieb
  • všetci sa svojou prácou podieľame na vytváraní dobrého mena našej firmy doma a v zahraničí a teda iba kvalitní ľudia vytvárajú kvalitný systém,  preto je vzdelávanie a školenie zamestnancov toho zárukou

Certifikáty